اربعين امسال، يك حركت ميليوني

با عكس هاي دو نفره ايراني و عراقي راه بيندازيد!

ايترنت را با عكس هاي ايراني و عراقي در كنار هم، پر كنيد تا انگليس از اختلاف افكني خود پشيمان شود. اينترنت را با اين عكس هاي ايراني و عراقي در كنار هم، منفجر كنيد تا دشمن خبيث زير پاي شما له بشود و بگويد: «من غلط كردم كه خواستم بين دو ملت ايران و عراق، اختلاف بيندازم.» فكر كنيد اگر ميليون ها عكس از «جوان ايراني و جوان عراقي در كنار هم» و «پيرمرد ايراني و پيرمرد عراقي» و «زنان ايراني در كنار خواهران عراقي» جمع بشود، چه انرژي خواهد داشت.

موضوعات: حب الحسين يجمعنا  لینک ثابت[سه شنبه 1397-07-17] [ 11:51:00 ق.ظ ]